Барање за измена и дополнување на објавениот дневен ред од акционер

Барање за измена и дополнување на објавениот дневен ред од акционер

Undefined