Недвижен имот

Приоритетна дејност на А.Д. Современ Дом е издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг), регистриран и во надворешниот трговски промет.
Заради одржување на употребната вредност на објектите и инфраструктурата, истите се користат за издавање под закуп, а дел постепено се адаптираат, со што се создаваат услови за организирање на современо производство.
Недвижниот имот на компанијата во најголен дел се наоѓа во Скопје и Прилеп, а исто така компанијата поседува и недвижен имот – најголем дел од него дуќани - во повеќе градови низ Македонија.

Деловен простор кој се издава под наем:

• Производствен погон во Прилеп со површина од 45 000 m² (речиси 85% од овој простор се дава под наем на помали компании) и 100 000 m² земја;
• Производствен погон во Скопје со површина од 42 000 m² (речиси 70% од овој простор се дава под наем на помали компании) и 75 000 m² земја;
• Приближно 2000 m² деловен простор во повеќе градови низ Македонија.

Macedonian