Годишно собрание за 2015 година - материјали

Согласно чл.36 од Правилата за котација, Одборот на директори на АД Современ дом – Прилеп, поради техничка грешка во предлог - Одлуката за исплата на дивиденда, објавена во материјалите за годишното собрание, известува за измени на датумите наведени во одлуката,и тоа:
Во чл.2 алинеја 2 стои 15.07.2016, а треба да стои 25.07.2016
Во чл.2 алинеја 3 стои 16.07.2016, а треба да стои 26.07.2016
Во чл.2 алинеја 5 стои 18.07.2016, а треба да стои 28.07.2016
Во чл.3 алинеја 1 стои 20.07.2016, а треба да стои 30.07.2016

Скопје,
06.07.2016 г.

------------------------------------------------
Во прилог се материјалите за Годишно собрание за 2015 година

1. ЈАВЕН ПОВИК
2. ИНФОРМАЦИЈА
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКИ
- Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка за 2015 година.
- Предлог-Одлука за усвојување на финансиските извештаи за 2015 година.
- Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на друштвото за 2015 година.
- Предлог-Одлука за распределба на чистата добивка за 2015 година.
- Предлог-Одлука за покривање на загубите на друштвото од минатите периоди од акумулираната добивка
- Предлог-Одлука за исплата на дивиденда
- Предлог-Одлука за одобрување на работењето на членовите на органот на управување.
4. ГОДИШНА СМЕТКА:
- Биланс на успех
- Биланс на состојба
- Објаснувачки белешки
5. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
- финансиски извештаи 1
- финансиски извештаи 2
6. ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
7. РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ
8. ПОЛНОМОШНО

Undefined